Montage voorwaarden

Voor meer informatie en demo afspraak:
+32(3) 689 92 86 of info@maxhaust.be

<div></div>

Home|Montage voorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van onze firma. Bij niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlinterest van 15% per jaar worden aangerekend, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien wordt bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een vergoeding aangerekend van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 45 €, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling.

2. Klachten betreffende de geleverde en geïnstalleerde koopwaar, de geleverde diensten en/of de factuur moeten ons bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht.

3. Wij bezitten een retentierecht (recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald. Een voorbeeld is de garage die de auto niet hoeft af te geven als de reparatie niet wordt betaald) op de voertuigen voor elke onbetaalde factuur, ook al slaat die op oudere niet- betaalde facturen.

4. De wagens en onderdelen van de klanten, die in onze garage, werkplaats of buiten op de openbare weg staan, staan er onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze klanten. De klant zal ons niet aanspreken op een schadevergoeding. Wanneer de voertuigen van onze klanten bestuurd worden door ons personeel, zijn de klanten alleen aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en schadegevallen.

5. Wanneer vaststaat dat er al dan niet verborgen gebreken zijn aan de wagen word dit gemeld door de klant, wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6. Al onze offertes en prijsopgaven zijn zonder verbintenis van onzentwege. De termijnen zijn slechts bij benadering en ten titel van inlichtingen gegeven, vermits wij op onze beurt afhankelijk zijn van onze fabrikant. De klanten kunnen ons daarvoor niet in gebreke stellen.

7. Bestellingen en leveringen buiten stock worden niet teruggenomen, tenzij onderling overeengekomen.

8. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, en de aanvaarding van de voorwaarden. De bestelling verplicht de klant tot afname. Bij annulatie door de klant, blijven wij vrij hetzij de volledige uitvoering van het contract de betaling in rechte te vorderen, hetzij schadeloosstelling te eisen. De schadeloosstelling wordt forfaitair bepaald op 25 % van de verkoopwaarde van alle reeds bestelde goederen meer 35 % van de voorziene kostprijs der arbeidsuren.

9. Ingeval van niet-betaling van de factuur beschikken wij over een eigendomsvoorbehoud over de verkochte goederen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt bij faillissement, gerechtelijk akkoord en alle andere gevallen van samenloop. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper.

10. Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Antwerpen. Wij behouden ons recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.

Please fill out this field.
Please fill out this field.
Error! Email does not match.

Login Details

Please fill out this field. Error! username already in use.
Please fill out this field.
Password does not match.
Translate »